Hrvatsko društvo za autorsko pravo organizator je drugog dana MAKK konferencije, 3. prosinca u zagrebačkom MSU. Evo što izdvajamo iz bogatog sadržaja:

  • Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Prikazat će se nova struktura Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Naglasak će se staviti na implementaciju odredaba europskih direktiva EU/789/2019 i EU/790/2019, poglavito na uređenje u pogledu korištenja zaštićenog sadržaja na internetskim platformama. Posebno će se obrazložiti izmjene koje se odnose na organizacije za emitiranje, na javnu televiziju i na medije. Autorsko pravo stvoreno u radnom odnosu i po narudžbi također je doživjelo velike izmjene koje će se obrazložiti.

  • Ivana Kanceljak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Sadržajna ograničenja autorskog prava u korist kulturnih institucija

Potreba za očuvanjem europske kulturne baštine uz primjenu novih tehnologija i digitalizaciju utjecali su na kreiranje nekih novih pravnih rješenja. Neka od tih rješenja izravno zadiru u autorska i srodna prava s ciljem stvaranja ravnoteže u odnosima između nositelja prava i kulturnih institucija, a u korist kulturnih institucija. Izložit će se kako ti odnosi funkcioniraju u tradicionalnom okruženju, a potom će se izložiti razni izvori koji uvode sadržajna ograničenja autorskog prava kojima je cilj otvoriti put prema ostvarenju funkcija kulturnih institucija u digitalnom okruženju.

  • Dino Gliha, Odvjetničko društvo MGG: Autorsko pravo vs. tržišno natjecanje u razdoblju digitalizacije i start-up-ova

Iako se o preklapanju autorskog prava i tržišnog natjecanja već se raspravljalo u nekim od najzvučnijih predmeta, poput Microsofta i Magilla, i dalje ne postoji konsenzus u akademskoj i profesionalnoj zajednici oko prikladnog pristupa rješenju. Nesigurnost u pravu i na tržištu ostaje, a pravnom nesigurnošću pogotovo su zahvaćene kreativne digitalne industrije karakterizirane konceptom start-upova, platformizacijom i učincima umrežavanja.

  • Okrugli stol: Umjetna inteligencija i autorsko pravo

Već sada postoje tehnologije koje su u stanju generirati djela koja mogu uživati zaštitu putem autorskog ili srodnih prava. Na panelu će se raspravljati o pitanjima kao što su mogućnosti AI-a da stvori autorska ili slična djela, pretpostavkama za njihovu zaštitu, autorstvu takvih djela, kriterijima za originalnost.

  • Okrugli stol: Djela arhitekture u svjetlu novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Novim ZASP-om redefinira se položaj arhitekata kao autora djela arhitekture. Na panelu će biti prikazana i raspravljena ta nova pravila s posebnim osvrtom na arhitektonska djela koja su i zaštićeno kulturno dobro te ona za čiju je izradu raspisan javni natječaj.

Cijeli raspored pogledajte na linku.